Vzrejni pravilnik
 
   
   
Ugodnosti za člane
 

SPREMEMBE VZREJNEGA PRAVILNIKA - OBVEZEN GENSKI TEST CEA ZA BORDER COLLIJE:

Delni zbor sodnikov za britanske ovčarske pasme je sprejel naslednje spremembe vzrejnega pravilnika za britanske ovčarske pasme:

Borderski ovčar: v letu 2012 se priporoča slikanje kolkov in komolcev in testiranje oči s pomočjo OptiGena glede CEA (prehodno obdobje), z letom 2013 pa bo za pridobitev vzrejnega dovoljenja obvezno zahtevano testiranje, ter zadovoljiv izvid tega slikanja  za vse vzrejne živali pasme borderski ovčar. Veljalo bo tudi za podaljšave.

Škotski ovčar: priporoča se slikanje kolkov

Vse lastnike border collijev, kakor tudi lastnike ostalih pasem, ki želijo opravljati genski CEA test, obveščamo, da  lahko genski test opravijo tudi v Sloveniji, EVG Molekularna Diagnostika, http://www.eurovetgene.com/

 
Vzrejni pravilnik za britanske ovčarske pasme

1. člen

Vzrejni pravilnik Slovenskega kluba za britanske ovčarske pasme - SKBOP (v nadaljevanju pravilnik) povzema in dopolnjuje določila Pravilnika o strokovnem delu KZS in Pravilnika FCI o vzreji pasemskih psov, ob upoštevanju veljavne zakonodaje Republike Slovenije o Zaščiti živali. Pravilnik določa predvsem posebne zahteve za vzrejo psov pasem FCI I. skupine, sicer pa veljajo splošna določila obeh omenjenih pravilnikov in zakonskih zahtev.

2. člen

Za vzrejo psov britanskih ovčarskih pasem v Sloveniji je pristojna Strokovna komisija (v nadaljevanju SK) Slovenskega kluba za britanske ovčarske pasme.

3. člen

Pravilnik temelji na določilih:
- Pravilnika o strokovnem delu KZS,
- statuta SKBOP,
- relevantne zakonodaje s področja zaščite živali

4. člen

SK:
- Vodi vzrejo v skladu s standardom pasem,
- organizira vzrejne preglede,
- skrbi za strokovno izobraževanje sodniških pripravnikov in vzrediteljev,
- preverja zadovoljivost pogojev za vzrejo. Osnovni zahtevi sta: pravilna oskrba legla in stik mladičev z ljudmi. Za preverjanje stanja se lahko pooblasti vzrejnega referenta.
SK, kot strokovno telo kluba, je na razpolago vzrediteljem in članom za vsa vprašanja v zvezi z vzrejo, in sicer na ozemlju celotne države.
K osnovam svetovanja spadajo vzrejni pregledi, srečanja vzrediteljev, klubska srečanja, predavanja in informacije.

5. člen

Vzrejni referenti so dolžni sodelovati s SK.
Dolžnosti vzrejnega referenta so:
- da z nasveti pomaga vzreditelju;
- da po opravljenem čipiranju pošlje kopijo prijave legla SK;
- da obvesti SK o morebitni netipičnosti mladičev ali drugih nepravilnostih v leglu.

6. člen

Strokovna komisija organizira praviloma dva (2) redna vzrejna pregleda v tekočem letu. Za udeležbo na vzrejnem pregledu (v nadaljevanju VP) se morajo udeleženci praviloma predhodno prijaviti. Obvestilo za vzrejni pregled je objavljeno na spletni strani kluba, v klubskih obvestilih in v reviji Kinolog, nove lastnike pa se lahko obvesti tudi s posebnim obvestilom. Na VP SK lahko pripravi tudi telesno ocenjevanje.
Psa, ki se zaradi opravičenega razloga VP ne more udeležiti, lahko SK izredno telesno oceni in vzrejno pregleda. Stroške izredne ocene in izrednega VP, ki ga opravita praviloma dva člana VK, nosi lastnik psa. Na rednem VP morajo sodelovati najmanj trije člani SK (izjemoma dva). Odločitev SK na VP je dokončna. Na vzrejno prepoved je mogoča pritožba le, če bi bila kršena pravila in/ali če bi bila narejena strokovna napaka. Pritožba se poda v pisni obliki, najkasneje v roku 8 dni, na naslov SK.

7. člen

Na VP mora lastnik psa prinesti original in fotokopijo rodovnika, fotokopijo telesne ocene (če jo že ima)
in morebitna veterinarska potrdila oz. izvide, ki so predvidena za pasmo. Pred vzrejnim pregledom mora biti pes vpisan v SLR. Če pes na dan VP nima vseh zahtevanih dokumentov, SK izda vzrejno dovoljenje, ko lastnik dostavi vse potrebne dokumente.

8. člen

Na presojo o primernosti psa za vzrejo vpliva:
- značaj (obnašanje psa),
- telesna kondicija in sposobnost za vzrejo,
- skladnost psa s standardom.

9. člen

Najnižja starost psa/psice za udeležbo na VP je 15 mesecev.

10. člen

VP se lahko udeležijo psi s telesno oceno najmanj DOBRO (3).

Za pasmi borderski ovčar in bobtail je obvezno slikanje kolkov in komolcev.
Slikanje kolkov in komolcev je priporočljivo tudi za ostale pasme. Slikanje je obvezno v primerih:
- za pse pri katerih se na VP ugotovi funkcionalno kakor koli omejeno gibanje, česar ni moč pripisati dokumentirani poškodbi,
- za pse ki so dali že več potomcev z ugotovljeno hujšo obliko displazije (D, E).

Za pse pasme borderski ovčar je za pridobitev vzrejnega dovoljenja obvezno genetski test za CEA.
Za pasmo škotski ovčar se priporoča opravljanje genetskega testa PRA cd2 in CEA.
Odvzem genetskega materiala za testiranje lahko opravi le veterinar, ki je dolžan pred odvzemom preveriti identiteto psa.

Vsi pogoji veljajo tudi za pse, ki so bili v vzrejo vključeni pred letom 2013. Pred podaljšanjem vzrejnega dovoljenja morajo lastniki predložiti ustrezno dokumentacijo.

11. člen

Vzrejno dovoljenje (v nadaljevanju VD) velja dve leti. VD se podaljša po pošti, oz. se pes na zahtevo SK ponovno pripelje na VP. VD začne veljati, ko je pes/psica dopolnil predpisano minimalno starost.
VD preneha:
. če se ne podaljša,
. če se ga na osnovi določil pravilnika odvzame.

12. člen

SK ovrednoti primernost psa za vzrejo z naslednjimi ocenami:
A - PRIMEREN ZA VZREJO
B - POGOJNO PRIMEREN ZA VZREJO
C - VZREJNA PREPOVED

Oceno B dobi pes, ki odgovarja pasemskemu standardu, ima primeren značaj, ima pa morebitne dedne hibe, ki bi jih lahko prenesel na potomce. Psu z oceno B lahko SK podaljša vzrejno dovoljenje le na osnovi najmanj prav dobre ocene vsaj treh mladičev pri starosti najmanj 9 mesecev.

13. člen

Vzrejno prepoved dobijo psi, če so na vzrejnem pregledu ugotovljene naslednje hibe:
. nepopolno spolovilo,
. nepravilen ugriz,
. izrazita plahost, nemirnost ali popadljivost,
. hibe, ki so v standardu navedene kot izključitvene,
. gluhost,
. nemost,
. znani prenašalci prirojenih hib,
. kolčna displazija D ali slabše.

14. člen

Pse se v vzreji lahko uporabi od starosti dalje:
. PES od 15 mesecev dalje
. PSICA od starosti 18 mesecev dalje
SK izjemoma lahko dovoli odstopanja.
SK lahko pri pasmah, kjer je več psov z vzrejnim dovoljenjem, omeji število skokov posameznega plemenjaka.
Psico parimo do dopolnjenega osmega (8.) leta starosti, pse pa dokler imajo normalen spolni nagon in ustrezno kondicijo.
Psica ima lahko praviloma eno leglo v koledarskem letu. Pri tem je potrebno upoštevati tudi določila zakonodaje s področja zaščite živali. V leglu se ji dovoli obdržati vse zdrave in pasemsko tipične mladiče.
V primerih, ko ima psica več kot 8 mladičev v enem leglu, SK odredi vzrejni premor za psico. Vzrejni premor traja 12 mesecev.
Izjeme po predhodni pisni prošnji obravnava in potrdi SK, ki določi tudi pogoje.

15. člen

Vzreditelj je oseba, ki je lastnik psice v času kotitve. V primeru, ko lastnik odstopi psico drugi osebi v namen vzreje, je treba ob prijavi paritve oz. legla predložiti tudi pisni dogovor o prenosu pravice do vzreje. V dogovoru morajo biti navedene pravice in obveznosti obeh oseb, in naveden čas, v katerem mora začasni lastnik vrniti psico in njene dokumente prvotnemu lastniku. V primeru, da gre za psico iz druge države, jo je treba pred leglom vpisati v SLR, SK pa mora opraviti vzrejni pregled. Enako velja tudi za odstopno pravico za psa plemenjaka.

16. člen

Čipiranje mladičev se opravi med 7. in 8. tednom starosti mladičev. Čipiranje opravi pristojen veterinar. Mladiči morajo biti ob oddaji novim lastnikom, najkasneje pa do starosti treh mesecev, ustrezno označeni (čipirani).

17. člen

Vzreditelj lahko pari psico le z ustreznim plemenjakom, ki si ga lahko izbere sam, o izbiri pa mora pravočasno obvestiti SK. Lastnika para za paritev predvidenih psov sta dolžna pred paritvijo preveriti, ali so izpolnjeni vsi predpisani administrativni pogoji v zvezi s paritvijo. Praviloma se smejo pariti psi-psice, ki niso v sorodu vključno do tretje generacije. Parjenje v sorodstveni zvezi lahko odobri SK na prošnjo vzreditelja, v kateri mora biti navedeno, s kakšnim namenom in kaj pričakujemo v takšni kombinaciji. Vzreditelj mora prijavo paritev najkasneje v dvajsetih dneh po opravljeni paritvi na predpisanem obrazcu (PRIJAVA PARITVE) dostaviti SK. Pri paritvah v drugih državah mora priložiti še fotokopijo rodovnika tujega plemenjaka, fotokopijo ocene zunanjosti in/ali vzrejnega dovoljenja plemenjaka in ustrezna dokazila o zdravstvenih testih, v kolikor so predpisana za pasmo. Priporočljivo je, da se glede skočnine dogovorita lastnika psa in psice pred paritvijo pisno ter tudi o ponovitvi eventualno neuspele paritve v primeru, da se skočnina plača neposredno ob paritvi. Vzreditelj mora skupaj z vzrejnim referentom izpolniti prijavo legla na predpisanem obrazcu (PRIJAVA LEGLA) v 4 izvodih, ki jih vzrejni referent najkasneje v 30 dneh dostavi na KZS (2 izvoda), SK (1 izvod), enega obdrži vzreditelj. Tudi v primeru, da legla ni, vzreditelj o tem obvesti SK.

18. člen

Dolžnosti vzreditelja so:
. da skrbi za dobro zdravstveno in kondicijsko stanje psice, vitalnost mladičev ter njihove optimalne nastanitvene in zoohigienske razmere;
. da skrbi za kakovostno vzrejo, skrbno neguje ter hrani mladiče in jih primerno socializirane pripravi za oddajo novim lastnikom;
. da pred oddajo mladičev očisti mladiče vseh notranjih in zunanjih zajedalcev in poskrbi za vsa potrebna preventivna cepljenja mladičev po sodobnih veterinarskih navodilih;
. da pri vzreji upošteva vse predpise in sklepe SK;
. da sodeluje s SK in vzrejnim referentom;
. da v predpisanem roku in v celoti poravna vse svoje finančne obveznosti;
. da vzreja mladiče s priznanim in veljavnim rodovnikom KZS, ne sme pa vzrejati psov brez rodovnika katere koli pasme.
. da se udeležuje vseh izobraževalnih prireditev, ki jih organizira SK, klub ali KZS;
. da takoj po prodaji obvesti SK in KZS o naslovih novih lastnikov mladičev.
. Prodaja mladičev preko preprodajalcev in trgovcev s psi ni dovoljena.
. Od vzrediteljev pričakujemo upoštevanje nasvetov, priporočil in opozoril SK.
. Vzreditelj spremlja informacije glede ocen zunanjosti, razstav psov, se udeležuje predavanj in študira literaturo o pasmi, ki jo vzreja, da bi na ta način pripomogel k boljši kakovosti vzreje.

19. člen

Dolžnosti lastnika plemenjaka so:
. da skrbi za dobro zdravstveno in kondicijsko stanje psa;
. da upošteva vse predpise in sklepe s področja vzreje, ki jih določi vzrejna komisija in KZS.

20. člen

Prepoved vzreje oziroma preklic že izdanega VD lahko izreče vzrejna komisija:
. če ugotovi, da je pes nosilec dednih hib;
. če se ugotovi, da je pes v zelo slabem kondicijskem ali zdravstvenem stanju ali nima ustreznih nastanitvenih in zoohigienskih razmer, do ureditve le teh;
. če v predpisanem roku in v celoti ne poravna vseh finančnih obveznosti.
Vzrejna komisija o prepovedi vzreje oziroma preklicu že izdanega VD odloči na običajen način in lastnika obvesti s sklepom.

21. člen

Prepoved vzreje izreče SK za določen čas, v izjemnih primerih je lahko tudi trajna, če jo na predlog SK potrdi pristojni organ KZS.
Lastniki psov morajo SK sporočiti vsako spremembo lastništva; v primeru da tega ne storijo, SK ne odobri paritve, dokler se sprememba ne uredi. Neupoštevanje vzrejnega pravilnika se kaznuje v skladu s disciplinskima pravilnikoma SKBOP in KZS.

22. člen

Pravilnik razlaga SK SKBOP. Dopolnitve in spremembe se sprejemajo na enak način kot sam pravilnik.

23. člen

Pravilnik je bil sprejet na delnem zboru sodnikov in pripravnikov za pse Britanskih in ovčarskih pasem, v Domžalah, dne 14. 01. 2015, Strokovni svet KZS pa ga je potrdil na seji 10.3.2015.

Vzrejni pravilnik za britanske ovčarske pasme (.pdf)

 
 
 
 
All contents © 2004. All rights reserved